Bofis Prowadzenie i przechowywanie następującej dokumentacji podatkowej:

a) ksiąg handlowych,
b) podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
c) ewidencji przychodów,
d) odrębnych ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
e) kartotek wynagrodzeń,
f) ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
g) ewidencji wyposażenia.

Bofis - Sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym
  od osób fizycznych i podatku VAT.
- Prowadzenie rachuby płac.
- Wykonywanie obowiązków związanych z obliczaniem składek
  na ubezpieczenie społeczne.
- Pośrednictwo w złożeniu zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego
  Zleceniodawców i zatrudnionych u niego pracowników, a także
  zgłoszeń zmiany danych.